map-ded1
mgl11
yam1
nzdtg11
mgl21
Төслийн танилцуулга
Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх зарим төсөл, арга хэмжээний тухай 118 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотод инженерийн дэд бүтцийн барилга байгууламжуудыг барьж байгуулах, өргөтгөн шинэчлэх ажлуудыг хариуцан ажиллах “Дэд бүтэц” төслийн нэгж байгуулагдан ажиллаж байна.

Тус төслийн нэгжээс БХБЯ-ны захиалгаар “Чингис бонд”-ын хөрөнгөөр Улаанбаатар хотод орон сууцны 7 хороололд инженерийн дэд бүтцийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн 26 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна.

Төслийн хүрээнд нийтдээ 26 төсөл, арга хэмжээ, инженерийн барилга байгууламжийн ажлууд хэрэгжүүлэхээр батлагдсанаас 2013, 2014 онуудад 14 ажлыг хэрэгжүүлсэн бөгөөд 2015 онд 12 ажлыг хэрэгжүүлж байна.

Дээрх хорооллуудад төслийг хэрэгжүүлснээр 70600 айлын орон сууц, 26700 хүүхдийн сургууль, 11500 хүүхдийн цэцэрлэг, өдөрт 4650 хүнд үзлэг хийх эмнэлэг, 2000 ажлын байр бүхий ахуйн үйлчилгээ, худалдааны төв, спорт цогцолбор, соёлын төв, конторын барилга байгууламжууд баригдах боломж бүрдэж байна.

Төслийн явц
“Буянт-Ухаа” орон сууцны хорооллын 20000 м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 15%
Ховд аймгийн төвийн 4200 м3 хүчин чадалтай цэвэрлэх
байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил 90%
Яармагийн гүүр орчмын Орон сууцны хорооллын цэвэр, бохир ус 100%
Ирээдүй цогцолбор хорооллын бохир усны ф150-500 мм-ийн 4950 м гол шугам, насосны станцын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 80%
Буянт-Ухаа орон сууцны хорооллын цэвэр усны эх үүсвэр 20 ш гүний худаг, V=2800х2 м3-ийн 2 ш усан сан, насос станц, цахилгаан хангамжийн барилга угсралтын ажил 100%
Буянт-ухаа орон сууцны хорооллын 10 хэсгийн ЦТп1-ийн зураг төсөл барилга угсралтын ажил 100%